Html

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp

  • de begrippen hypothese toetsen, nulhypothese, alternatieve hypothese, kritieke gebied, onterecht de nulhypothese verwerpen;
  • het begrip significantieniveau en de procedure bij hypothese toetsen;
  • linkszijdige, rechtszijdige, tweezijdige toetsen uitvoeren.

Voorkennis

  • de normale verdeling met zijn vuistregels over het gemiddelde en de standaardafwijking;
  • percentages en grenswaardes berekenen met de normale verdeling;
  • de wortel-n-wet gebruiken.
Annuleren